#14 Travel Storytelling

سفرنامه دیجیتال | چه طور ارشاد از شبکه های مجازی استفاده کرد تا داستان هیچهایک هاش رو برای مخاطب هاش تعریف کنه

توی قسمت چهاردهم پادکست هیستوگرام گفت و گویی داشتیم با ارشاد نیک خواه در مورد هیچهایک و سفر و داستان گویی و از این طور چیزا

 

Ershad-Nikkhah